REGULAMIN

§ I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w Pokojach do wynajęcia – Wilk na Wsi. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie naszego obiektu. Regulamin jest dostępny do wglądu  na stronie internetowej https://wilknawsi.pl/

§ II. Doba hotelowa

Pokoje w obiekcie Wilk na Wsi wynajmowane są na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty na dobę. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie wymelduje się do godz. 10.00 zostanie obciążony kosztem kolejnego noclegu. Meldowanie odbywa się w godzinach od 15.00 do 23.00.

§ III. Rezerwacja i meldunek

Pobyt w obiekcie Wilk na Wsi odbywa się na podstawie zgłoszonych z wyprzedzeniem rezerwacji przy użyciu rezerwacji on-line, telefonicznie zgłaszając do obsługi lub bezpośrednio w momencie zakwaterowania.
Rezerwacja jest skuteczna dopiero z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość obiektu Wilk na Wsi powinien zgłosić do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin pobytu do obsługi obiektu. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc. W przypadku dokonania rezerwacji i niepojawienia się Gościa w zadeklarowanym terminie przyjazdu, obiekt Wilk na Wsi zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w całości oraz anuluje rezerwację, chyba że Strony umówią się inaczej. Nie ma możliwości przekazania pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który gość uiścił opłatę.

§ IV. Płatność

Ceny obowiązujące w obiekcie Wilk na Wsi podane są w walucie polskiej. Płatności  dokonuje się w walucie polskiej gotówką.
Gości obowiązują ceny, które są publikowane i deklarowane w momencie dokonania rezerwacji.
Cena nie obejmuje opłaty miejscowej, która wynosi 2,80 zł / osoba za każdą rozpoczętą dobę pobytu, płatność na miejscu.
W przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania Gościa z przyczyn podanych w regulaminie, opłat wniesionych za dobę hotelową, nie zwracamy.
Płatności za usługi dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu.

§ V. Warunki i zakres usług

Obiekt Wilk na Wsi świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się parking niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi .
Usługi dodatkowe płatne – dodatkowa pościel, istnieje możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego dla dzieci do lat 3.
Cena noclegu obejmuje komplet pościeli. Wymiana pościeli w trakcie pobytu odbywa się za dodatkową opłatą.
Obiekt nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są od niego niezależne.

§ VI. Obowiązki Gościa związane z zakwaterowaniem

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do telewizora, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu.
Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia obiektu, poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami.
Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć okna w pokoju oraz sprawdzić czy po opuszczeniu pokoju drzwi zostały zablokowane przez zamek.
Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Nie ponosi on odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach i innych wspólnych pomieszczeniach.
Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku obiekt zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
W przypadku naruszenia podczas pobytu Gościa postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu Wilk na Wsi. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.
W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek obiektu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, obiekt Wilk na Wsi zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie obiektu, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,  może on niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.
Za interwencję służb porządkowych, a wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową, o ile zajdzie taka ewentualność.
Na prośbę pracownika obsługi Gość jest zobowiązany wylegitymować się.

§ VII. Zmiana cen

Obiekt Wilk na Wsi zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

§ VIII. Reklamacje

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje właściciel obiektu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.
Reklamacje zgłoszone po wymeldowaniu się z pokoju nie będą rozpatrywane.

§ IX. Odpowiedzialność

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia obiektu, przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
Obiekt w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości z przyczyn niezawinionych.
Obiekt nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione i pozostawione bez opieki.
Każdy Gość bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.
Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń wykraczających poza normalne używanie Gość zostanie obciążony adekwatną kwotą.
Przez cały czas pobytu w obiekcie małoletni muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie obiektu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.

§ X. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest obiekt Wilk na Wsi. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

§ XI. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Obiektu – Wilka na Wsi.
Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.
Prawem właściwym do sporów pomiędzy obiektem a Gościem jest prawo polskie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.
Obiekt zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.
Życzymy udanego pobytu w naszym obiekcie.